ZKTeco Smart Lock


 • 41BhA+fuFeL.jpg
  Smart Lock รับรองการ์ด MF 100 , รหัสผ่าน 8 ,ความหนาของประตู : 38-55 มิลลิเมตร , ถ่าน 3A 4 ก้อน

 • DL30-03-1.png
  Smart Lock รับรองการ์ด RFID 100 , รหัสผ่าน 100 , การเชื่อมต่อ Bluetooth , App ZKBioBT , ความหนาของประตู : 38-54 มิลลิเมตร , ถ่าน 3A 4 ก้อน

 • ML10D-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , การ์ด 90 , ผู้ใช้งาน 90 , ความหนาของประตู : 38-54 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • ML10D-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , ความหนาของประตู : 30-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • ML10D-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , การเชื่อมต่อ Bluetooth , App ZKBioBT , ความหนาของประตู : 35-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • ML10D-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , การเชื่อมต่อ Bluetooth , App ZKBioBT , ความหนาของประตู : 35-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • ML10R-02-480x435.png
  Smart Lock รับรองการ์ด 90 , ความหนาของประตู : 39-54 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • PL10-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , ความหนาของประตู : 35-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • PL10-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , การเชื่อมต่อ Bluetooth , App ZKBioBT , ความหนาของประตู : 35-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • PL10-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 90 , ความหนาของประตู : 30-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • PL10R-480x435.png
  Smart Lock รองรับการ์ด : 90 , ความหนาของประตู : 39-54 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 4 ก้อน

 • 093700.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 100 , การ์ด 100 , รหัสผ่าน 2 , การเชื่อมต่อ : USB-Host , ความหนาของประตู : 35-90 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 60 มิลลิเมตร , อัพเกรดเพิ่ม : รีโมทเปิด-ปิด

 • TL200-01.png
  Smart Lock รับรองลายนิ้วมือ 100 , การ์ด 100 , รหัสผ่าน 100 , การเชื่อมต่อ : USB-Host , ความหนาของประตู : 35-90 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 60 มิลลิเมตร , ถ่าน AA 4 ก้อน อัพเกรดเพิ่ม...

 • dca175f419848ba0a25471b7b786d712.png
  Smart Lock รองรับลายนิ้วมือ 500 , การ์ด 100 , รหัสผ่าน 100 , รายการบันทึก 30,000 , การเชื่อมต่อ USB-Host , ความหนาของประตู : 30-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A...

 • f5f5e0d085d0f423806ec584ec949315.png
  Smart Lock รองรับลายนิ้วมือ 500 , การ์ด 100 , รหัสผ่าน 100 , รายการบันทึก 30,000 , การเชื่อมต่อ USB-Host , ความหนาของประตู : 30-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A...

 • d417f774beac13f6e1ac910fb908ba04.png
  Smart Lock รองรับใบหน้า 100 , การ์ด 100 , รหัสผ่าน 100 , รายการบันทึก 30,000 , การเชื่อมต่อ USB-Host , ความหนาของประตู : 30-60 มิลลิเมตร , เจาะตลับกุญแจ: 62 มิลลิเมตร , ถ่าน 2A 8 ก...
Visitors: 425,762