Switching Power Supply 12V/30A

สำหรับจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ใช้ร่วมกับกล้องพร้อมกันได้พร้อมกันได้  

ประมาณ 28-30 ตัว 

Visitors: 432,015