EVO กล้องวงจรปิด CCTV


 • EV-CM800.PNG
  - ความละเอียด 800 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 3.6 mm - สามารถดูภาพได้ ชั...

 • EV-CM4820.jpg
  - ความละเอียด 700 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 3.6 mm - สามารถดูภาพได้ ชั...

 • EV-CM4825.PNG
  - ความละเอียด 900 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 3.6 mm - สามารถดูภาพได้ ชั...

 • EV-I5840C.PNG
  - ความละเอียด 700 TVL Sony EXview II 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 2.8--12mm Manual Zoom L...

 • CM4860.png
  - ความละเอียด 700 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 16 mm - สามารถดูภาพได้ ชัด...

 • EV-CM4835.PNG
  - ความละเอียด 700 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 2.8--12 mm - สามารถดูภาพได้ ชัดทั้งกลางวันและกลางคื...

 • EV-CM4840.png
  - ความละเอียด 700 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 3.6 mm - สามารถดูภาพได้ ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน - ...

 • EV-CM4840B.PNG
  - ความละเอียด 700 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 3.6 mm - สามารถดูภาพได้ ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน - ...

 • EV-160-720P.png
  - ความละเอียด 720P sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์8mm CS mount Lens - สามารถดูภาพได้ ชัดทั้งกลางวันและกลา...

 • EV-I6040.png
  - ความละเอียด 1000 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 2.8-12 mm - สามารถดูภาพได้ ชัดทั้งกลางวันและกลางคื...

 • KIR-138CZ60.png
  - ความละเอียด 1000 TVL sensor 1/3" - กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร - กันน้ำกันฝุ่น ด้วยมาตราฐาน IP66 - เลนส์ 2.8-12 mm - สามารถดูภาพได้ ชัดทั้งกลางวันและกลางคื...


Visitors: 354,550